Algemene voorwaarden

HEERLIJK Events BV is gevestigd in Rotterdam. www.heerlijk.be is onderdeel van HEERLIJK Events BV in (3051 BP) Rotterdam, Villapark 1 en staat ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder het nummer 53903617. Wanneer de deelnemer gebruik maakt van de site www.heerlijk.be aanvaardt de deelnemer automatisch de voorwaarden die HEERLIJK Events BV stelt aan het gebruik van de site.


Artikel 1. Algemene voorwaarden

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing voor het evenement de HEERLIJK10Daagse dat door HEERLIJK Events BV wordt georganiseerd, hierna te noemen de organisator. HEERLIJK Events BV is gevestigd in Rotterdam en is te bereiken via onderstaande gegevens.

Villapark 1
3051 BP Rotterdam
+32 (0)50580175
info@heerlijk.be

1.2 De HEERLIJK10Daagse is een besloten vennootschap die de online web-dienst beheert om een tafel voor een lunch en/of diner in de week van 9 t/m 18 juni 2017 te reserveren.

1.3 De deelnemer: De natuurlijke perso(o)n(en) die via www.heerlijk.be reserveert/reserveren. Een deelnemer kan individueel, voor meerdere personen, of voor een groep (de maximum grootte van de groep wordt door de restaurateur zelf bepaald) een tafel reserveren.

1.4 Restaurateur: De natuurlijke- of rechtspersoon of vennootschap die zijn bedrijf maakt van het exploiteren van een restaurant.

1.5 Website: De website www.heerlijk.be

1.6 In deze algemene voorwaarden wordt onder deelnemer verstaan, degene die volgens ondertekening de overeenkomst van deelname heeft aangegaan met de organisator, evenals haar bevoegde vertegenwoordigers. Ook indien de in dit lid bedoelde ondertekening bij desbetreffende firma gedaan is door een niet-bevoegde, zal deze door de organisator beschouwd worden als de ondertekening door een bevoegde en zal dientengevolge de deelnemer verplichten alle consequenties, voortvloeiend uit deze overeenkomst, te aanvaarden.

1.7 Deze algemene voorwaarden vormen een geïntegreerd deel van iedere overeenkomst gesloten door de organisator met de deelnemer in verband met de deelname.

1.8 Deelnemer kan tegenover de organisator geen rechten ontlenen aan overeenkomsten van deelname strijdig met deze algemene voorwaarden, tenzij een afwijkende afspraak blijkt uit een door de organisator getekende opdrachtbevestiging.

1.9 Derden kunnen tegenover de organisator aan deze algemene voorwaarden geen rechten ontlenen.

1.10 De organisator behoudt zich te allen tijde het recht voor om de vastgestelde data en openingstijden te wijzigen zonder dat de deelnemer recht heeft op schadevergoeding.

1.11 De restaurateur mag persoonlijke gegevens van gasten, die via de www.heerlijk.be reserveren, alleen gebruiken voor reservatie doeleinden.


Artikel 2. Aanmelding als deelnemer

2.1 Een eerste aanmelding op de website van de www.heerlijk.be kan door de deelnemers worden aangevraagd door het invoeren van naam, adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer op www.heerlijk.be/10daagse.

2.2 Het e-mailadres van de deelnemer is tevens de inlognaam. Dit e-mailadres wordt eveneens gebruikt voor alle door de website www.heerlijk.be gegenereerde e-mailberichten.

2.3 De deelnemer kan toegang krijgen tot het reservatiesysteem door het intikken van de inlognaam en het toegekende wachtwoord.

2.4 De deelnemer kan op elk gewenst moment zijn profiel verwijderen door dit te melden via E-mail (info@heerlijk.be)


Artikel 3. Gebruik van het reservatiesysteem

3.1 De deelnemer kan op heerlijk.be reserveren voor lunch en/of diner op elke dag van de week tussen van 9 t/m 18 juni 2017.

3.2 De deelnemer heeft de mogelijkheid om een reservatie te annuleren binnen de annuleringsvoorwaarden.


Artikel 4. Beheer toegangscode

4.1 De toegangscode is strikt persoonlijk en is niet overdraagbaar.

4.2 De toegangscode kan te allen tijde worden gewijzigd. Dit kan men doen op de profielpagina van de deelnemer.

4.3 Het is te allen tijde mogelijk om een nieuwe toegangscode te verkrijgen.


Artikel 5. Gebruik heerlijk.be

5.1 HEERLIJK Events BV behoudt zich het recht voor om de toegang van een deelnemer te blokkeren als HEERLIJK Events BV op grond van de ter beschikking zijnde informatie vermoedt dat de gebruiker de dienst aanwendt in strijd met één van de artikelen van de algemene voorwaarden. De deelnemer is verantwoordelijk en aansprakelijk voor elke actie en nalatigheid die in strijd is met de algemene voorwaarden.

5.2 Op het gebruik van de site heerlijk.be is, naast de algemene voorwaarden, het Nederlands recht van toepassing.

5.3 Bij een beëindiging, (langdurige) onderbreking of blokkering van het systeem is het mogelijk dat de informatie die de deelnemer via www.heerlijk.be heeft opgeslagen niet meer achterhaald kan worden. De deelnemer aanvaardt dit risico.


Artikel 6. Onderhoud

6.1 HEERLIJK Events BV spant zich naar best vermogen in om de deelnemer ononderbroken toegang tot de dienst en het gebruik van heerlijk.be aan te bieden.

6.2 HEERLIJK evenements BV kan onderdelen van de dienst te allen tijde zonder voorafgaande bekendmaking tijdelijk buiten gebruik stellen om storingen te verhelpen of voor onderhoudswerken en is niet verantwoordelijk voor mogelijke problemen voortkomend uit deze onderbreking.


Artikel 7. Betalingsvoorwaarden

7.1 De prijzen zijn als volgt: Bij een restaurant is de prijs € 27,50* per persoon voor een 3-gangendiner en € 22,50* per persoon voor een 3-gangenlunch.
Toprestaurants: € 22,50* (lunch) of € 27,50* (diner).

* 13/14 Gault&Millau punten: berekenen een supplement van € 5 p.p.
* 15/16 Gault&Millau punten en/of 1 Michelinster: berekenen een supplement van € 10 p.p.
* 17/18 Gault&Millau punten en/of 2 Michelinsterren: berekenen een supplement van € 20 p.p.

7.2 De deelnamebijdrage per editie is €199,- excl. BTW en € 2,75 excl. BTW per geboekt couvert. N.B. Indien is gekozen voor deelname aan beide edities in 2017 wordt de korting ​van 10% op de geboekte couvertprijs en de deelnameprijs ​ automatisch verrekend.

7.3 De betaling van de deelnamebijdrage en de geboekte couverts geschieden middels automatische incasso. Wanneer deze niet geïncasseerd kunnen worden dan wel gestorneerd worden is de restaurateur in verzuim.

7.4 Wanneer de organisatie toestemming heeft gegeven voor betalen via overboeking geldt daar een betalingstermijn van 10 dagen na de factuurdatum. Wanneer de betalingstermijn is overschreden is de restaurateur in verzuim.


Artikel 8. Klachten

Zijn er vragen of klachten naar aanleiding van gebruik van de dienst van HEERLIJK Events BV, dan kan de deelnemer de organisatie bereiken via de contactgegevens op de site. Wanneer er klachten zijn over het restaurant dient de deelnemer dit zelf aan het restaurant te melden.


Artikel 9. Aansprakelijkheid

HEERLIJK Events BV is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en toeleveringen door derden. HEERLIJK Events BV kan daarom op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortvloeiend uit de relatie met derden. U geeft HEERLIJK Events BV nadrukkelijk toestemming om de benodigde gegevens op te slaan. De wijze waarop HEERLIJK Events BV omgaat met de bescherming van persoonsgegevens staat vermeld in het privacy statement van de HEERLIJK10Daagse.


Artikel 10. Intellectueel eigendom

10.1 Het logo van de HEERLIJK10Daagse mag alleen mits voorafgaande schriftelijke toestemming van HEERLIJK Events BV worden gebruikt.

10.2 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot heerlijk.be berusten bij HEERLIJK Events BV tenzij anders is aangegeven. Hieronder valt de benutting van logo, fotomateriaal en tekst zoals gebruikt op de website.

10.3 Op www.heerlijk.be staat een verwijzing naar het Privacy Statement die van kracht is.


Artikel 11. Annulering

11.1 Indien de deelnemer de reservatie wil annuleren, dan kan dit uiterlijk 24 uur voor de afgesproken datum en tijd kosteloos gedaan worden door middel van het online profiel dat op www.heerlijk.be te zien is na inloggen onder het vakje 'Mijn reservaties'. Indien de reservatie < 24 uur (minder dan 24 uur voor de afgesproken datum en tijd) wordt geannuleerd kan het restaurant de deelnemer kosten aanrekenen.

11.2 Uitzonderingen bij annulatiekosten: In geval van overlijden, ernstige ziekte of ernstig ongeval/letsel, mits vastgesteld door behandelende arts/specialist. In geval van overlijden, ernstige ziekte of ernstig ongeval/letsel van bloed- en of aanverwanten in de eerste of tweede graad, mits vastgesteld door behandelende arts/specialist.


Artikel 12. Reviews

Bij het plaatsen van een review gelden de volgende voorwaarden: Het is niet toegestaan om teksten en/of afbeeldingen te gebruiken die anderen (seksueel) intimideren of beledigen. Ook is het niet toegestaan om teksten en/of afbeeldingen te verspreiden, toegankelijk te maken of te laten zien van etnisch of pornografisch materiaal. Daaronder dient in elk geval, maar niet uitsluitend, te worden verstaan: materiaal dat de eerbaarheid van minderjarigen aantast of dat een aantasting inhoudt van het recht op privéleven en/of de menselijke waardigheid evenals materiaal dat een uiting is van of aanzet tot discriminatie. Wanneer van het voorgaande sprake is en de bevoegde autoriteiten hierom verzoeken zullen de persoonlijke gegevens van de gebruiker ter beschikking worden gesteld aan die autoriteiten. De gebruiker dient zich te houden aan de spelregels die gelden bij het plaatsen van reacties op de internetsite. De gebruiker is verantwoordelijk en aansprakelijk voor elke actie of nalatigheid in strijd met de gebruiksvoorwaarden. HEERLIJK Events BV behoudt zich bij het plaatsen van enige bijdrage van de gebruiker het recht voor - zonder hier overigens toe verplicht te zijn - in wat door de gebruiker aan www.heerlijk.be ter beschikking is gesteld wijzigingen aan te brengen, die zij uit redactioneel oogpunt of anderzijds dienstig of gewenst oordelen. Ook is HEERLIJK Events BV gerechtigd zonder opgave van reden enige bijdrage van een gebruiker te verwijderen. HEERLIJK Events BV is nimmer tot enige schadevergoeding gehouden.


Artikel 13. Slotbepaling

HEERLIJK Events BV behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de algemene voorwaarden of het privacy statement zonder voorafgaande toestemming van de gebruiker.